:: دوره 14، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 14 شماره 3 صفحات 51-62 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر پوشش کیتوزان و بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده بر خصوصیات کیفی خیار (رقم رویال) و مدلسازی ماندگاری آن
گیسو ملکی ، ناصر صداقت* ، مهدی فرهودی، محبت محبی
دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:   (1379 مشاهده)
سابقه و هدف: خیار عمر پس از برداشت کوتاهی داشته و به سرعت دچار افت کیفیت می‌شود. استفاده از تکنولوژی‌های نوین نظیر پوشش‌دهی و بسته‌بندی روشی نوید بخش در نگهداری محصولات کشاورزی تازه می‌باشد لذا هدف از این پژوهش استفاده همزمان پوشش خوراکی کیتوزان و بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده جهت حفظ خصوصیات کیفی خیار رقم رویال و تخمین زمان ماندگاری آن می‌باشد.
مواد و روشها: خیار رقم رویال با پوشش خوراکی کیتوزان پوشش‌دهی شده و تحت سه اتمسفر: الف) هوای معمولی؛ ب) مپ فعال
(10%
O2 + 5% CO2)، ج) مپ غیرفعال (21% O2 + 0%CO2) بسته‌بندی شدند. میزان سفتی بافت، مواد جامد محلول، کلروفیل، و ارزیابی حسی خیارها در بازه‌های 5 روزه طی 15 روز در دمای 4، 10 و 20 درجه سانتی‌گراد مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس زمان ماندگاری نمونه‌ها در تیمارهای مختلف مدل‌سازی شد.
یافتهها: آنالیز واریانس داده‌ها تأثیر معنی‌دار (05/0p<) هر 4 عامل (پوشش، غلظت گاز، دما و زمان) را بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خیار نشان داد. بیشترین تغییرات در میزان مواد جامد محلول مربوط به خیارهای بسته‌بندی شده در هوای معمولی (بسته A) و دمای °C20 بود که همچنین دارای بیشترین افت وزن به علت از دست دادن رطوبت بودند. در دمای 4 و 10 درجه سانتی‌گراد سفتی در بهترین حالت در بسته‌بندی B حفظ شد و میوه دارای پوشش نسبت به میوه فاقد پوشش از لحاظ آماری افت سفتی کمتری را نشان داد. به طور کلی استفاده توأم از پوشش خوراکی کیتوزان و مپ تأثیر مثبتی بر خصوصیات کیفی خیار رقم رویال داشت و در این زمینه مپ فعال در دمای C°10 موفق‌تر عمل نمود. بیشترین مدت زمان ماندگاری در مورد نمونه حاوی پوشش و نگهداری شده در مپ فعال در دمای C°4 (17 روز) و به دنبال آن در C°10 (15 روز) تخمین زده شد.
نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق استفاده توام از پوشش کیتوزان و مپ فعال جهت بسته‌بندی خیار رقم رویال مناسب بوده و برای نگهداری آن پیشنهاد می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده، خیار، پوشش خوراکی، مدلسازی
متن کامل [PDF 949 kb]   (635 دریافت)    
عنوان فارسی: پژوهشي | موضوع مقاله: صنايع غذايي
دریافت: 1397/6/6 | پذیرش: 1397/11/2 | انتشار: 1398/7/15
فهرست منابع
1. Shahdadi Sardo A, Sedaghat N, Taghizade M. Milani E. Effect of packaging type and chitosan edible coating on the physico-chemical and sensory characteristics of Royal Greenhouse cucumber during storage conditions. Iranian Food Sci Technol Res 2017; J 13: 363-378 [in Persian].
2. Moalemiyan M, Ramaswamy HS. Quality Retention and Shelf-life Extension in Mediterranean Cucumbers Coated with a Pectin-based Film. J Food Res 2012; 1: 159-168. [DOI:10.5539/jfr.v1n3p159]
3. Elsabee M, Abdou ES. Chitosan based edible films and coatings: A review. Mater Sci Engi 2013; 33: 1819-41. [DOI:10.1016/j.msec.2013.01.010]
4. Oliveira A, Alexandre EMC, Coelho M, Gomes MH, Almeida DPF, Pintado M. Effect of modified atmosphere on polyphenols during storage of pasteurised strawberry purées. LWT - Food Sci Technol 2015; 60: 377-384. [DOI:10.1016/j.lwt.2014.09.038]
5. Varidi, M. Shelf life estimation of butter [Ph.D dissertation]. Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Agriculture; 2000 [in Persian].
6. Sedaghat, N. Modeling of storage and packaging conditions of raw dry pistachio nuts. [Ph.D dissertation]. Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Agriculture; 2004 [in Persian].
7. Polydera AC, Stoforos NG, Taoukis PS. Quality degradation kinetics of pasteurised and high pressure processed fresh Navel orange juice: Nutritional parameters and shelf life. Innov Food Sci Emerg 2005; 6: 1 - 9. [DOI:10.1016/j.ifset.2004.10.004]
8. Wu D, Sun D-W. Food colour measurement using computer vision. In: Kilcast D, editor. Instrumental assessment of food sensory quality. Cambridge: Woodhead Publishing; 2013: 165-189. [DOI:10.1533/9780857098856.2.165]
9. Maftoonazad N, Ramaswamy HS. Effect of pectin-based coating on the kinetics of quality change associated with stored avocados. J Food Process Pres 2008; 32: 621-643. [DOI:10.1111/j.1745-4549.2008.00203.x]
10. Dere S, Güneş T, Sivaci R. Spectrophotometric Determination of Chlorophyll A, B and Total Carotenoid Contents of Some Algae Species Using Different Solvents. Turk J Bot 1988; 22: 13-17.
11. Hernández-Munoz P, Almenar E, Valle VD, Velez D, Gavara R. Effect of chitosan coating combined with postharvest calcium treatment on strawberry (Fragaria x ananassa) quality during refrigerated. Food Chem 2008; 110: 428-35 [DOI:10.1016/j.foodchem.2008.02.020]
12. Benítez S, Achaerandio I, Pujol M, Sepulcre F. Aloe vera as an alternative to traditional edible coatings used in freshcut fruits: A case of study with kiwifruit slices. LWT- Food Sci Technol 2013; 61: 184-193. [DOI:10.1016/j.lwt.2014.11.036]
13. Corradini MG, Peleg M. Shelf-life estimation from accelerated storage data. Trend Food Sci Technol 2007; 18: 37-47. [DOI:10.1016/j.tifs.2006.07.011]
14. Subramanian P, Kilcast D. The stability and shelf life of food. Wood head Publishing, CRC Press, Cambridge, England, 2000.
15. Mizrahi S. Accelerated shelf life testing of foods. In: Kilcast D, Subramaniam P. Food and Beverage Stability and Shelf Life. Woodhead Publishing Limited; 2011: 482-500. [DOI:10.1533/9780857092540.2.482]
16. Leizerson S, Shimoni E. Stability and Sensory Shelf Life of Orange Juice Pasteurized by Continuous Ohmic Heating. J Agr Food Chem 2005; 53: 4012-4018. [DOI:10.1021/jf047857q]
17. Khorram F, Ramezanian A, Hosseini SMH. Effect of different edible coatings on postharvest quality of 'Kinnow' mandarin. J Food Me:as char:ac 2017; 11: 1827-1833. [DOI:10.1007/s11694-017-9564-8]
18. Bashir HA, Abu-Goukh AA. Compositional changes during ripening of guava fruit. Food Chem 2003; 80: 557-563. [DOI:10.1016/S0308-8146(02)00345-X]
19. El-Anany AM, Hassan GFA, Ali FMR. Effects of edible coatings on the shelf-life and quality of Anna apple (Malus domestica Borkh) during cold storage. J Food Technol 2009; 7: 5-11.
20. Guillén F, Díaz-Mula HM, Zapata PJ, Valero D, Serrano M, Castillo S et al. Aloe arborescens and Aloe vera gels as coatings in delaying postharvest ripening in peach and plum fruit. Postharvest Biol Technol 2013; 83: 54-57. [DOI:10.1016/j.postharvbio.2013.03.011]
21. Mohammadi A, Hashemi M, Hosseini SM. Chitosan nanoparticles loaded with Cinnamomum zeylanicum essential oil enhance the shelf life of cucumber during cold storage. Postharvest Biol Technol 2015; 110: 203-213. [DOI:10.1016/j.postharvbio.2015.08.019]
22. Bhaskara Reddy MV, Belkacemi K, Corcuff R, Castaigne F, Arul J. Effect of pre-harvest chitosan sprays on post-harvest infection by Botrytis cinerea quality of strawberry fruit. Postharvest Biol Technol 2000; 20: 39-51. [DOI:10.1016/S0925-5214(00)00108-3]
23. Maleki G, Sedaghat N, Woltering EJ, Farhoodi M, Mohebbi M. Chitosan-limonene coating in combination with modified atmosphere packaging preserve postharvest quality of cucumber during storage. J Food Me:as char:ac 2018; 12: 1610-1621. [DOI:10.1007/s11694-018-9776-6]
24. Sogvar OB, Koushesh Saba M, Emamifar A. Aloe vera and ascorbic acid coatings maintain postharvest quality and reduce microbial load of strawberry fruit. Postharvest Biol Technol 2016; 114: 29-35. [DOI:10.1016/j.postharvbio.2015.11.019]
25. Arnon H, Zaitsev Y, Porat R, Poverenov E. Effects of carboxymethyl cellulose and chitosan bilayer edible coating on postharvest quality of citrus fruit. Postharvest Biol Technol 2014; 87: 21-26. [DOI:10.1016/j.postharvbio.2013.08.007]
26. Xiao CL, Zhu LW, Luo W, Song XY, Deng Y. Combined action of pure oxygen pretreatment and chitosan coating incorporated with rosemary extracts on the quality of fresh-cut pears. Food Chem 2010; 121: 1003-1009. [DOI:10.1016/j.foodchem.2010.01.038]
27. Dawange SP, Dash SK, Bal LM Panda MK. Quality of minimally processed carrots in perforation-mediated modified-atmosphere packaging (PM-MAP). J Food Me:as char:ac 2016; 10: 746-754. [DOI:10.1007/s11694-016-9359-3]
28. Nannyonga S, Bakalis S, Andrews J, Gkatzionis K. Mathematical modelling of colour, texture kinetics and sensory attributes characterisation of ripening bananas for waste critical point determination. J Food Eng 2016; 190: 205-210. [DOI:10.1016/j.jfoodeng.2016.06.006]
29. Man D, Jones A. Shelf-Life Evaluation of Foods. 2nd edition, Aspen Publishers, Gaithersburg, MD; 2000.
30. Mohammadi A, Hashemi M, Hosseini SM. Integration between chitosan and Zatariamultiflora or Cinnamomum zeylanicum essential oil for controlling Phytophthora drechsleri, the causal agent of cucumber fruit rot. LWT - Food Sci Technol 2016; 65: 349-356. [DOI:10.1016/j.lwt.2015.08.015]
31. Leceta I, Molinaro S, Guerrero P, Kerry JP, de la Caba K. Quality attributes of MAP packaged ready-to-eat baby carrots by using chitosan-based coatings. Postharvest Biol Technol 2015; 100: 142-150. [DOI:10.1016/j.postharvbio.2014.09.022]
32. Poursharif Z, Sedaghat N, Shahidi F. Estimation of Novel orange coated with aloe vera-chitosan and packed under MAP. First national congress of novel findings in microbiology. 2016 24, 25th Feb, Lahijan [in Persian].


XML   English Abstract   Printدوره 14، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها