:: دوره 14، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 14 شماره 3 صفحات 21-30 برگشت به فهرست نسخه ها
شیوع ناامنی غذایی در زنان باردار شهر خرم‌آباد و ارتباط آن با سلامت عمومی و برخی عوامل مرتبط با آن
حدیث فتحی بیرانوند* ، شهریار اقتصادی ، عسل عطایی جعفری، آریو موحدی
دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
چکیده:   (1408 مشاهده)
سابقه و هدف: ناامنی غذایی می‌تواند منجر به پیامدهای نامطلوب سلامتی در گروه‌های مختلف شود. از آن جایی که زنان باردار جز گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بوده و ناامنی غذایی آنان ممکن است باعث ایجاد عوارض در دوران بارداری شود، لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط امنیت غذایی با سلامت عمومی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتیدرمانی شهرستان خرم آباد می‌باشد.
مواد و روشها: این مطالعه روی 148 زن باردار انتخاب شده با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از 8 مرکز جامع سلامت در خرم‌آباد انجام گرفت. در این مطالعه برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های امنیت غذایی رادیمر-کرنل، پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی (GHQ) و فرم ارزیابی تغذیه ای موارد ارجاع شده به کارشناس تغذیه استفاده شد. همچنین برای تعیین وضعیت امنیت غذایی و توصیف داده‌ها از آزمون‌های تحلیلی مناسب آماری مانند Student T test, Chi Square و برای تحلیل داده‌ها و شناسایی عوامل مرتبط از رگرسیون لجستیک در نرم افزار SPSS ورژن 24 استفاده شد.
یافتهها: نتایج این مطالعه نشان داد که امنیت غذایی زنان باردار مورد مطالعه با سطح تحصیلات، تعداد بارداری‌های قبلی، نمایه توده بدنی قبل از بارداری و محدوه وزن‌گیری برحسب BMI قبل بارداری ارتباط معنی‌دار دارد (05/0p<). همچنین بین عدم امنیت غذایی زنان باردار و کاهش نمرات سلامت عمومی در هر 4 زیر مقیاس ارتباط معنی‌داری مشاهده شد (05/0p<). بین سن و سابقه سقط در زنان باردار با امنیت غذایی از لحاظ آماری ارتباط معنی‌داری مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: زنانی که در خانوارهای ناامن غذایی به سر می‌بردند با احتمال بیشتری امتیاز سلامت عمومی پایین‌تر را نشان می‌دهند و زنان دارای تعداد فرزندان بیشتر و تحصیلات پایین‌تر بیش‌تر در معرض خطر هستند.
واژه‌های کلیدی: امنیت غذایی، زنان باردار، نمایه توده بدنی ( (BMI، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ )، خرم آباد
متن کامل [PDF 477 kb]   (672 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذيه
دریافت: 1397/9/10 | پذیرش: 1398/12/4 | انتشار: 1398/7/15
فهرست منابع
1. Frongillo EA. Understanding obesity and program participation in the context of poverty and food insecurity.J Nutr. 2003;133(7):2117-8. [DOI:10.1093/jn/133.7.2117]
2. Furness BW, Simon PA, Wold CM, Asarian-Anderson J. Prevalence and predictors of food insecurity among low-income households in Los Angeles County. Public health nutrition. 2004;7(6):791. [DOI:10.1079/PHN2004608]
3. Melgar-Quinonez HR, Zubieta AC, MkNelly B, Nteziyaremye A, Gerardo MFD, Dunford C. Household food insecurity and food expenditure in Bolivia, Burkina Faso, and the Philippines. The Journal of nutrition. 2006;136(5):1431S-7S. [DOI:10.1093/jn/136.5.1431S]
4. Frongillo EA, Nanama S. Development and validation of an experience-based measure of household food insecurity within and across seasons in northern Burkina Faso. The Journal of Nutrition. 2006;136(5):1409S-19S. [DOI:10.1093/jn/136.5.1409S]
5. Kendall A, Olson CM, Frongillo Jr EA. Validation of the Radimer/Cornell measures of hunger and food insecurity. The Journal of nutrition. 1995;125(11):2793.
6. Hakim S, Dorosty A, Eshraqian M. Relationship between food insecurity and some of socioeconomic factors with BMI among women in Dezfoul. Iranian Journal of School of Public Health. 2011;2:55-66.[in Persian].
7. Payab M, Dorosti motlagh AR, Eshraghian M, Siassi F, karimi T. The association between food insecurity, socio-economic factors and dietary intake in mothers having primary school children living in Ray 2010. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology. 2012;7(1):-. [in Persian] [DOI:10.1186/2251-6581-11-26]
8. Dave JM, Evans AE, Saunders RP, Watkins KW, Pfeiffer KA. Associations among food insecurity, acculturation, demographic factors, and fruit and vegetable intake at home in Hispanic children. Journal of the American Dietetic Association. 2009;109(4):697-701. [DOI:10.1016/j.jada.2008.12.017]
9. Glazier R, Elgar F, Goel V, Holzapfel S. Stress, social support, and emotional distress in a community sample of pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2004;25(3-4):247-55. [DOI:10.1080/01674820400024406]
10. Hosseini Nasab Seyyed Davood, Moheb Naimeh, Vahideh K. The relationship between personality characteristics and mental health of pregnant women in tabriz. Woman & Study Of Family. 2009;2(3):61-74. [in Persian]
11. Ghooshchian S, Dehghani M, Khorsandi M, Farzad V. The role of fear of pain and related psychological variables in prediction of cesarean labor. Arak Medi Uni J. 2011; 14 (3): 45-54. (Persian)
12. Keye W R, Chang RJ, Rebar RW, & Soules M R. Infertility. Evaluation and Treatment. Philadelphia:WB Saunders, 1995.
13. 13 .Sadeghi A, Sirati-nir M, Hajiamini Z, Ebadi A, Naderi Z, Mehdizade S. The effect of exercise on level of general health of pregnant women. Journal of Shahid Beheshti School of Nursing & Midwifery. 2013;22(77(..[in Persian]
14. Sedaghati P. Influence of a period of regular physical exercise on anxiety of pregnant women in second and third trimester in Qom.: Tarbiat Modarres University .2004[in Persian].
15. Kendall, A., Olson, C. M. & Frongillo Jr, E. A. 1995. Validation of the Radimer/Cornell measures of hunger and food insecurity. The Journal of nutrition, 125, 2793.
16. Zerafati_Shoae N, Omidvar N, Ghazi-Tabatabaie M, Houshiar_Rad A, Fallah H, Mehrabi Y. Is the adapted Radimer/Cornell questionnaire valid to measure food insecurity of urban households in Tehran, Iran? Public health nutrition. 2007;10(8):855-61.[in Persian]. [DOI:10.1017/S1368980007441465]
17. Radimer KL, Olson CM, Campbell CC. Development of indicators to assess hunger. The Journal of nutrition. 1990;120:1544-8. [DOI:10.1093/jn/120.suppl_11.1544]
18. Taghavi , M. R. 2008. The normalization of general health questionnaire for shiraz university students (ghq-28). Daneshvar raftar, 15, 12-15.
19. Nazifi, M., Mokarami, H., Akbaritabar, A., Faraji Kujerdi, M., Tabrizi, R. & Rahi, A. 2014. Reliability, Validity and Factor Structure of the Persian Translation of General Health Questionnire (GHQ-28) in Hospitals of Kerman University of Medical Sciences. Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 336-342 [DOI:10.17795/jhealthscope-15547]
20. Rasty R, Pouraram H, Heshmat R. Food Insecurity and Some Demographic and Socioeconomic Characteristics, Fertility, and Pregnancy in Women with Planned and Unplanned Pregnancy. Iranian Journal of Epidemiology. 2015;11(3):34-42 [in Persian].
21. Kolahdoz F,Najafi F. The National Food and Nutrition Security Monitoring System in Iran and the First National Food Security Scenarios Mapping Survey (Sampat Research). Ministry of Health and Medical Education.2001.[in Persian].
22. 22 Ramesh T, Dorosty Motlagh A, Abdollahi M. Prevalence of household food insecurity in the City of Shiraz and its association with socio-economic and demographic factors, 2008. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology. 2010;4(4):53-64. [in Persian]
23. Nasibeh Sharifi, Mahrokh Dolatian, Zohreh Mahmoodi, Fatemeh Mohammadi-Nasrabadi, Yadollah Mehrabi. The relationship between structural social determinants of health and food insecurity among pregnant women. Iran Red Crescent Med J. 2018; In press [DOI:10.5812/ircmj.14503]
24. Laraia BA, Siega-Riz AM, Gundersen C. Household food insecurity is associated with self-reported pregravid weight status, gestational weight gain, and pregnancy complications. Journal of the American Dietetic Association. 2010;110(5):692-701. [DOI:10.1016/j.jada.2010.02.014]
25. Chen Z, Du J, Shao L, Zheng L, Wu M, Ai M, et al. Prepregnancy body mass index, gestational weight gain, and pregnancy outcomes in China. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2010;109(1):41-4. [DOI:10.1016/j.ijgo.2009.10.015]
26. Gulliford MC, Mahabir D, Rocke B. Food insecurity, food choices, and body mass index in adults: nutrition transition in Trinidad and Tobago. International journal of epidemiology. 2003;32(4):508-16. [DOI:10.1093/ije/dyg100]
27. Tayie FA, Zizza CA. Height differences and the associations between food insecurity, percentage body fat and BMI among men and women. Public health nutrition. 2009;12(10):1855. [DOI:10.1017/S1368980009004777]
28. 28 Kaiser LL, Townsend MS, Melgar-Quiñonez HR, Fujii ML, Crawford PB. Choice of instrument influences relations between food insecurity and obesity in Latino women. The American journal of clinical nutrition. 2004;80(5):1372-8. [DOI:10.1093/ajcn/80.5.1372]
29. Shariff ZM, Khor G. Obesity and household food insecurity: evidence from a sample of rural households in Malaysia. European journal of clinical nutrition. 2005;59(9):1049. [DOI:10.1038/sj.ejcn.1602210]
30. Willows ND, Veugelers P, Raine K, Kuhle S. Prevalence and sociodemographic risk factors related to household food security in Aboriginal peoples in Canada. Public health nutrition. 2009;12(8):1150-6. [DOI:10.1017/S1368980008004345]
31. Foley W, Ward P, Carter P, Coveney J, Tsourtos G, Taylor A. An ecological analysis of factors associated with food insecurity in South Australia, 2002-7. Public health nutrition. 2010;13(2):215-21. [DOI:10.1017/S1368980009990747]
32. Seligman HK, Laraia BA, Kushel MB. Food insecurity is associated with chronic disease among low-income NHANES participants. The Journal of nutrition. 2010;140(2):304-10. [DOI:10.3945/jn.109.112573]
33. Leila Yadegari, Mahrokh Dolatian, Zohreh Mahmoodi Soude Shahsavari and Nasibeh Sharifi. The Relationship Between Socioeconomic Factors and Food Security in Pregnant Women. Shiraz E-Med J. 2017 January; 18(1) [DOI:10.17795/semj41483]
34. Seng JS, D'Andrea W, Ford JD. Complex MentalHealth Sequelae of Psychological Trauma AmongWomen in Prenatal Care. Psychol Trauma 2014;6(1):41-9 [DOI:10.1037/a0031467]
35. Wojtyła A, Kapka-Skrzypczak L, Biliński P, Paprzycki P. Physical activity among women at reproductive age and during pregnancy (Youth Behavioural Polish Survey - YBPS and Pregnancyrelated Assessment Monitoring Survay - PrAMS) - epidemiological population studies in Polandduring the period 2010-2011. Ann Agric Environ Med 2011; 18(2): 365-74.
36. Mirzadehahari Z, Mohammadi F, Khosravi M, Agasi M. Survey of Association between Major Depression Disorder in Women and Household Food Insecurity. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology. 2015;10(1):9-20.[in Persian].
37. Semple RJ, Reid EFG, & Miller LF. Treating anxiety with mindfulness: An open trial of mindfulness training for anxious children. J Cogn Psychother 2005, 19, 387-400. [DOI:10.1891/jcop.2005.19.4.379]


XML   English Abstract   Printدوره 14، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها