مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران- هیات تحریریه
اعضای هیأت تحریریه:

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دکتر محمود امین لاری: استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

دکتر محسن برزگر: استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مجید حاجی فرجی : دانشیار انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر سید هدایت حسینی: استاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر آزیتا حکمت دوست: استاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر زهره حمیدی اصفهانی: دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احمدرضا درستی مطلق: استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سارا سهراب وندی: دانشیار انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
دکتر فرزاد شیدفر: استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر فروغ اعظم طالبان: استاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر مرتضی عبداللهی: دانشیار انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
دکتر خسرو عادلی: استاد دانشگاه تورنتو، کانادا
دکتر محمد حسین عزیزی: استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ناصر کلانتری: استاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر عبدالرضا محمدی: استاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمدامین محمدی‌فر: دانشیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی: دانشیار انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دکتر امیرمحمد مرتضویان: استاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر وحید مفید: استادیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر جلال الدین میرزای رزاز: استادیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر تیرنگ نیستانی: استاد انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دکتر محمدرضا وفا: استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران:
http://nsft.sbmu.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب