مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران- دامنه مطالب مجله
دامنه مطالب مجله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
دامنه مطالب (Scope) مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی، نخستین مجله در حوزه های تغذیه و صنایع غذایی با رتبه علمی پژوهشی است که آخرین مطالعات پایه‌ای و بالینی مرتبط با تغذیه و صنایع غذایی را منتشر می کند. دامنه مطالب مورد نظر این مجله دربرگیرندۀ موارد زیر است:

الف) علوم تغذیه
• تغذیه جامعه و بین الملل
• اپیدمیولوژی تغذیه
• مکانیسم‌های بیوشیمیایی، مولکولی و ژنتیکی در بیماری‌های مرتبط با تغذیه
• فیزیولوژی و متابولیسم مواد مغذی، تداخلات مواد مغذی با هم (شامل مسمومیت های تغذیه ای )
تغذیه و بیماری ها
• مقدار مورد نیاز موادمغذی و تغذیه مطلوب
• ژنومیک، پروتئومیک و متابولومیک
• ایمنولوژی تغذیه
• الگوهای رفتار مصرف مواد غذایی
• متدولوژی و مدل های ریاضی تغذیه‌ ای
• تغذیه گروه‌های ویژه و آسیب‌پذیر
به ویژه از مقالات حاصل از کارآزمایی‌های بالینی تصادفی شاهددار randomized controlled clinical trials (RCTs) و مطالعات همگروهی cohort studies استقبال می‌شود.

ب) صنایع غذایی
• فناوری، تولید و نواوری‌های محصولات غذایی، غذاهای فراسودمند و ویژه بیماری‌ های خاص
• فراوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی (با منشاء گیاهی، دامی و دریایی)
• میکروبیولوژی مواد غذایی
• ایمنی و کیفیت مواد غذایی
• مهندسی صنایع غذایی و خصوصیات فیزیکی
• ارزیابی حسی و کیفی مواد غذایی
• سم شناسی مواد غذایی و آلاینده ها‌
• نانو و بیوتکنولوژی مواد غذایی
• بسته‌بندی و ماندگاری مواد غذایی
• ضایعات و پسماند مواد غذایی
• اپیدمیولوژی بیماری‌های با منشاء مواد غذایی
 کلیه موارد فوق در طول زنجیره مواد غذایی از ماده اولیه تا سطح عرضه را شامل می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران:
http://nsft.sbmu.ac.ir/find.php?item=1.41.22.fa
برگشت به اصل مطلب