مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران- چک لیست فرمت مقاله
چک لیست مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نویسنده محترم: برای اطمینان از رعایت تمام نکات مورد نظر در مقاله، قبل از ارسال آن را از نظر معیارهای لیست شده ذیل، بررسی و چک لیست موجود را تکمیل نمایید تا از عملکرد خود اطمینان حاصل نموده تا در امر کارشناسی و چاپ مقاله شما تسریع شود. جهت دیافت فرم چک لیست اینجا کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران:
http://nsft.sbmu.ac.ir/find.php?item=1.67.19.fa
برگشت به اصل مطلب