مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران- نمایه های نشریه
نمایه های نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

این مجله در پایگاه های زیر نمایه می شود:

SCOPUS, Chemical Abstracts Services (CAS), CINAHL, Index Copernicus, EMRO, CABI, ISC, SID, Iran Medex and Magiran

Google Scholar

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران:
http://nsft.sbmu.ac.ir/find-1.73.32.fa.html
برگشت به اصل مطلب