:: دوره 1، شماره 3 - ( 12-1385 ) ::
جلد 1 شماره 3 صفحات 19-24 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر مصرف انگور قرمز دانه‌دار بر فراسنجهای لیپیدهای سرم
شیده فتاحی*، محمدمهدی شکوری، آزاده امین پور، بنفشه گلستان، علی شفیقی
چکیده:   (12834 مشاهده)
سابقه و هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مصرف انگور قرمز دانه‌دار بر کلسترول و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL-C) سرم مبتلایان به هیپرکلسترولمی انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی روی 43 نمونه هیپرکلسترولمی (mg/dl200>کلسترول) که به صورت تصادفی به دو گروه دریافت کننده انگور قرمز دانه‌دار و شاهد تقسیم شدند، انجام گرفت. گروه دریافت کننده انگور قرمز شامل 22 نفر ( 18زن و 4 مرد‌ ) با میانگین سنی 50 سال بود که روزانه 500 گرم انگور قرمز دانه‌دار به مدت 4 هفته دریافت ‌کردند. گروه شاهد که تحت هیچ‌گونه درمانی نبودند، شامل 21 نفر (17 زن و 4 مرد) با میانگین سنی 52 سال بود. در شروع مطالعه، فعالیت بدنی و BMI افراد اندازه‌گیری شد. همچنین سطح لیپیدهای سرم ( TC، LDL-C ،‌ HDL-C و TG) در دو زمان (شروع مطالعه و پایان هفته چهارم) اندازه‌گیری شد. دریافت مواد غذایی توسط پرسشنامه 24 ساعت یادآمد خوراک در شروع و پایان هفته چهارم، هر یک به مدت 3 روز مشخص شد. میزان فیبر و فلاونویید انگور قرمز دانه‌دار نیز اندازه‌گیری شد. یافته‌های به دست آمده، توسط آزمون آماری t-test با نرم‌افزارSPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها‌: در مورد خصوصیات افراد مورد مطالعه (سن،‌جنس، BMI و فعالیت بدنی) بین دو گروه، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. در کلسترول سرم گروه دریافت کننده انگور قرمز دانه‌دار در مقایسه با گروه شاهد در پایان هفته چهارم، کاهش معنی‌داری مشاهده شد (3/6±2/42- در مقابل 1/6±8/2 ،‌ 05/0p<). همچنین در LDL-C گروه مصرف کننده انگور قرمز دانه‌دار در مقایسه با گروه شاهد نیز در پایان مطالعه کاهش معنی‌داری دیده شد ( 6±3/24- در مقابل 5/7±1/4 ،‌ 01/0p< ). در نسبتهای و در گروه مصرف کننده انگور قرمز در مقایسه با گروه شاهد، در پایان مطالعه کاهش معنی‌داری وجود داشت. (05/0p<). در شاخصهای TG و HDL-C بین دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: دریافت انگور قرمز دانه‌دار ممکن است اثرات سودمندی روی کلسترول و LDL-C سرم مبتلایان به هیپرکلسترولمی داشته باشد. برای بررسی تأثیر این نوع انگور روی TG و HDL-C به مطالعات بیشتری نیاز است.
واژه‌های کلیدی: هیپرکلسترولمی، انگورقرمزدانه‌دار، فیبر، فلاونویید
متن کامل [PDF 155 kb]   (2147 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: صنايع غذايي
دریافت: ۱۳۸۷/۴/۱۰


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 3 - ( 12-1385 ) برگشت به فهرست نسخه ها